Foreningens vedtægter

Vedtægter for “Alopecia Areata Foreningen”

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er “Alopecia Areata Foreningen”.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands hjemme kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1: Foreningens formål er på landsplan at tilvejebringe oplysninger omkring sygdommen Alopecia Areata og videregive disse til medlemmer af foreningen. Det er ligeledes foreningens formål at forsøge at støtte medlemmerne og disses familier evt. igennem kontaktpersoner eller grupper.

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1: Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2: Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt når medlemmet har betalt kontingent for det første kalenderår.

Stk. 3: Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 1. december med virkning fra udgangen af et kalenderår.

Stk. 4: Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontigent. Kontigentet opkræves forud for hvert kalenderår. For indmeldelsesåret gælder, at kontingentet er gradueret, således der ved indmeldelse i perioden januar-april betales fuldt kontingent, ved indmeldelse i perioden maj-august betales 2/3 del kontingent, ved indmeldelse i perioden september-december betales 1/3 del kontingent.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden, ved brev til medlemmerne eller annoncering i evt. medlemsblad.

Stk. 3: Møde-og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest den 1. april har betalt forfalden kontigent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontigent
  7. Godkendelse af budget
  8. Valg af formand
  9. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
  10. Valg af revisor 11. Eventuelt

Stk. 5: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 3 måneder forud for udgangen af den måned hvor generalforsamlingen afholdes.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af mindst én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2: Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af mindst 3 medlemmer max. 5. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2-årig periode, således at der hvert andet år vælges 2 medlemmer og hvert andet år vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Det første år efter stiftelsen er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Derefter hvert andet år. Der vælges yderligere 2 suppleanter for et år af gangen.

Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3: Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær. Kasserer, behøver ikke være bestyrelsesmedlem og kan af bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Disse udvalg og grupper kan bestå af andre medlemmer af foreningen.

Stk. 5: Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelsen foregår skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det er nødvendigt, eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6 :Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelses medlemmer er til stede.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, dog 1. år fra stiftelsen af foreningen og frem til kalenderårets udgang.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3: Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4: Regnskabet revideres af den på generalforsamlingens valgte revisor.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Foreningen kan ikke optage lån.

Stk. 2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2: Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den pågældende generalforsamling de vedtages på.

§ 10 Opløsning

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2: Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en på generalforsamlingen besluttet organisation eller forening efter den opløsende generalforsamlings bestemmelser.

§ 11 Datering

Stk. 1: Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 23/4-2001.